Informació del titular

Haramakimeu.cat (https://haramakimeu.cat/) és un domini propietat de Haramaki Meu. Mitjançant aquest el domini, l’empresa gestiona el seu web sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web.

Protecció del drets de propietat intel·lectual i Industrial

Són titularitat de Haramaki meu els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a Haramaki meu l’exercici, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització d’Haramaki meu, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: Haramaki meu explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, Haramaki meu s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de Haramaki meu en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Haramaki meu.

Privacitat

Haramaki meu garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. No es requerirà cap tipus d’informació personal en l’ús de formularis d’aquest web.

Haramaki meu no utilitza cookies per a cap finalitat d’identificació de persones concretes i el se ús es limita a la informació estadística del transit que pugui rebre aquest web.

Lesgislació i jurisdicció aplicables

La relació entre Haramaki meu i els usuaris d’aquest web es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

No hi ha productes a la cistella.